DOĞA SPORLARI - OUTDOOR SPORTS > ARAMA KURTARMA VE İLK YARDIM

Zehirlenme Çeşitleri

<< < (2/2)

ceranus:
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri        

1. Karbonmonoksit Nedir?
Karbonmonoksit kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında "karbon" bulunan yakıtların tam olarak yanmaması sonucu oluşan ve bu yakıtların yanması sonucu oluşan dumanda yer alan bir gazdır.

2. Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Oluşur?
Yukarıda belirtilen yakıtların kullanıldığı yerlerdeki baca sistemlerinin iyi çekmemesi, yangınlar ve araçların kapalı garajlarda çalıştırılması gibi durumlarla, rüzgârlı ve fırtınalı havalarda karbonmonoksit birikimi olabilmektedir. Böyle yerlerde uzun süre kalan kişiler de bu gazı soluduğundan zehirlenmeler ortaya çıkabilmekledir.

3. Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Kimler Risk Altındadır?

Trafik polisleri,
İtfaiye çalışanları,
Kapalı garajlarda çalışanlar,
Çelik endüstrisi çalışanları,
Boya temizleme işlerinde faaliyet gösterenler,
Kalorifer kazanı dairesinde çalışanlar ile
Otomobil tamircileri meslek olarak risk altındaki kişilerdir.

Ayrıca, karbonmonoksit zehirlenmeleri çocuklar, yaşlılar, kalp hastalan, akciğer hastaları ve anemik hastalar ile gebe kadınlarda daha çok risk teşkil etmektedir.

4. Karbonmonoksit Gazı İnsanları Nasıl Zehirler?
Karbonmonoksit, solunduktan sonra akciğerler vasıtasıyla kana geçer. Kanın, dokulara oksijen taşıyan kısmı olan "hemoglobin" isimli molekülü ile birleşerek "karboksihemoglobin" olarak ifade edilen bir bileşik oluşmaktadır.

Bundan sonra kan artık hücrelere oksijen taşıyamaz ve zehirlenme belirtileri ortaya çıkar.

5. Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Akut zehirlenmelerde:
Şiddetli baş ağrısı,
Güçsüzlük ve halsizlik,
Baş dönmesi,
Görmede kayıp,
Unutkanlık,
Bulantı ve kusma,
Göğüs ağrısı,
Bayılma,
Dikkat bozukluğu,
Vücutta uyuşmalar.

Kronik Zehirlenmelerde:

Şiddetli baş ağrısı,
Bulantı ve kusma,
Karın ağrısı,
Halsizlik ve sersemlik hissi,
Uyuşmalar,
Göz kararması,
Unutkanlık,
Huzursuzluk,
Denge bozukluğu.

6. Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasıl Teşhis Edilir?
Karbonmonoksit zehirlenmesi ölümle de sonuçlanabilen çok ciddi bir zehirlenme olduğundan, karbonmonoksit gazının oluşma ihtimali olan yerlerde bulunan kişilerde yukarıda verilen belirtilerin görülmesi hâlinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Sağlık kuruluşunda olayın nasıl olduğu ve zehirlenen kişinin uğraş alanı gibi bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir.

Alınan bu bilgiler ışığında gerekli laboratuvar testleri de yapılarak kişinin zehirlenip zehirlenmediğine karar verilmektedir.
 
7. Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Başka Hastalıklarla Kanştırılabilir mi?
Karbonmonoksit zehirlenmesinin, bazı sinir sistemi hastalıkları, kalp krizi ve kalp ritim bozuklukları, ilaç ve alkol zehirlenmeleri, depresyon gibi ruhsal problemlerler ve gıda zehirlenmeleri yanında, kann ve kafa travmaları ile de karıştınlabileceği unutulmamalıdır.

8. Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Tedavisi Var mıdır?
Zehirlenmeler konusunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezinden bilgi alınabilir.

Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve derhal bir sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Zehirlenme belirtilerine göre burada gerekli müdahalelerin yapılacağı ve tedavilerin uygulanacağı bilinmelidir.

9. Karbonmonoksit Zehirlenmesinden Korunma Nasıldır?
Karbonmonoksit zehirlenmeleri esasen basit birtakım önlemlerin alınmasıyla önlenebilen zehirlenmelerdir.

Bu sebeple, aşağıda belirtilen hususlara özellikle uyulmalıdır.

Evlerimizdeki ısıtma sistemlerinin ve bacaların her yıl bakımları mutlaka uzman kişilere düzenli olarak yaptırılmalıdır.
Ev içi ve garaj gibi kapalı alanlarda, bacasız ısıtma araçları kesinlikle kullanılmamalıdır.
Banyo içinde şofben kullanılmamalıdır.
Kapalı garajlarda arabalar çalışır durumda bırakılmamalıdır.

ceranus:
Hidrokarbon Zehirlenmeleri   

   
A) HİDROKARBONLARIN TANIMI

HK'lar karbon ve hidrojen içeren bileşiklerdir. Çok çeşitli şekillerde karşımıza çıkan HK'ların en yaygın görüleni petrol türevleridir. O nedenle, çoğunlukla eşanlamlı kullanılırlar.

B) HİDROKARBONLARIN KİMYASAL SINIFLAMASI

1. ALİFATİK HİDROKARBONLAR (Petrol Türevleri)
a) Kullanıldığı Yerler

Benzin
Fuel oil
Jet yakıt
Gaz yağı
Tüp gaz
Isıtma ve soğutmada
Bebek ve güneş yağı
Tiner
Vernik
Boya sanayi
Kuru temizleme
Sıvı mobilya cilası
Çakmak gaz
Lamba yağı

b) Toksisite Kliniği
Akut toksisite

Bulantı, kusma, abdominal ağrı
Pulmoner hasar, öksürük, takipne, ral
Hipoksiye sekonder geçici SSS depresyonu veya eksitasyonu
Enfeksiyon
Pnömotosel
Kronik Akciğer disfonksiyonu
Başlıca toksisite nedeni aspirasyona bağlı akciğer sorunları olup; SSS tutulumu genellikle büyük miktarlardaki maruziyetlerde gerçekleşir.
Hospitalizasyon Kriterleri

Başlangıç göğüs röntgenleri anormal olan semptomatik çocuklar
İntihar amacıyla veya çok yüksek miktarda alanlar
Hipoksik veya solunum sıkıntısı olan hastalar(röntgen bulgularına bakılmadan)
Ciddi göğüs röntgen bulguları olan hastalar
Kronik toksisite:

Davranış değişiklikleri
Hareket bozuklukları(tremor,myoclonus,korea,ataksi)
Konvulzyonlar
Cilt irritasyonu
İnhalasyon bağımlılığı kimyasal pnömonitislere yol açmaz. Nörolojik bulgular geliştirir (davranış değişiklikleri, hareket bozuklukları, pyramidal bulgular, konvulzyonlar)
2. AROMATİK HİDROKARBONLAR (benzen, paradiklorobenzen, toluen, ksilen)
a) Kullanıldığı Yerler

Güve kovucu
Tuvalet koku giderici
Yapıştırıcılar
Boya sanayi
Reçine
Patlayıcılar
Vernik
Tiner
Toksisite Kliniği:
A. Toluen için;
Akut Toksisite:
Oral:

Taşikardi,
Hipertansiyon,
SSS depresyonu
Orofarengial ve gastrik ağrı, bulantı, kusma, diyare.
İnhalasyon:

Disritmiler,
Solunum yolu irritasyonu, bronkospazm, pulmoner ödem, pnömoni
SSS eksitasyonunu takiben depresyon, konvulzyonlar,
10000 ppm üzerinde genel anestezi,
Bulantı kusma, diyare
 

Kronik Toksisite:

Disritmiler
Dilate kardiyomyopati
Solunum yetmezliği
Reflekslerde hiperaktivite
Periferik nöropati
Kişilik değişiklikleri
Tremor
Duygulanım değişiklikleri
Hafıza kaybı
Nadiren hepatorenal yetmezlik
Geçici distal renal tubuler asidoz
Hiperkloremik metabolik asidoz
Hipokalemi, hipofosfatemi, rabdomyoliz, ciddi kas zayıflıkları
Bizar davranış değişiklikleri
Ani ölüm
 

B. Benzen için;
Akut Toksisite:

Oral mukozada yanma hissi
Hepatik toksisite
PNP
Taşikardi
Önce SSS eksitasyonu sonra depresyonu
Somnolans, bilinç kaybı, delirium
Kimyasal pnömoni
Baş dönmesi
Eksitasyon
Dispne
Öfori
Koma ve ölüm
Kronik Toksisite:
İnhalasyon:

Trombositopeni, lökopeni, aplastik anemi
Lösemi
Başağrısı, baş dönmesi, irritabilite nöropatiler,
Anormal EEG bulguları
Diabet
 

C. Ksilen için;
Akut Toksisite:
Oral: 50mg/kg veya 15-30 ml'si tahmini letal dozdur.
İnhalasyon: 1000 ppm konsantrasyonda hayati tehlike yaratır.
Kronik Toksisite:

Dermatit
Dispne, bronşit
Konfüzyon
Baş dönmesi, başağrısı
Korku, endişe
Hafıza kaybı
Tremorlar
3. KLORLU (HALOJENLİ) HİDROKARBONLAR:
a) Kullanıldığı yerler:

İnsektisitler
Reçine
Mikroskop indeks sıvısı
Vernik
Buzdolabı gazı
Leke çıkarıcı
Kuru temizleme
Yangın söndürücü
 

b)Toksisite kliniği:
Akut toksisite (genelde inhalasyonladır)

SSS depresyonu
Solunum depresyonu
Psikomotor değişiklikler
Kranial nöropatiler
Renal ve hepatik toksisite
Kronik toksisite:
Sentrilobuler hepatik toksisite
Hipotansiyon
Aritmi
Üst solunum yollarında irritasyon
 

4. FLORLU HİDROKARBONLAR
Kullanıldığı yer: Freon (buzdolabı gazı)

5. TERPENLER
a) Kullanıldığı yerler:

Turpentine (neft yağı)
Pine oil (çam yağı)
b)Toksisite kliniği:

Oral toksisite:
Abdominal ağrı
Taşikardi
Dispne
Aspirasyon
Ateş
Glukozuri, hematüri, albuminüri, anüri
Eksitasyon, deliryum
Ataksi, vertigo, stupor
Konvulzyonlar ve koma
İnhalasyon:
Müköz membran irritasyonu
Hiperpne
Vertigo
Taşikardi
Başağrısı, halusinasyon, konvulzyon
C) HİDOKARBON ZEHİRLENMELERİNDE TEDAVİ:
ORAL MARUZİYETTE TEDAVİ:

1. KUSTURMA: Hiçbir hidrokarbon türevinde önerilmez.
2. GASTRİK LAVAJ: Saf petrol türevlerinde yapılmaz. Sistemik toksisite riski yüksek olan hidrokarbon türlerinde ise alınan miktar, maruziyet zamanı göz önüne alınarak küçük flexibl nazogastrik tüple ve su ile yapılabilir. (5ml.'nin üzerindeki Ksilen maruziyetlerinde ilk 1 saat içinde yapılabilir.)
3. AKTİF KÖMÜR: Absorban olmayıp,aspirasyon riskini artırdığından önerilmez.(kerosen,neft yağı,toluen ve benzen maruziyetlerinde kullanılabilir.)
4. SOLUNUM TAKİBİ
5. O2 TEDAVİSİ
6. ENTÜBASYON
7. SIVI-ELEKTROLIT DENGESİ TAKİBİ
8. EKG-VİTAL BULGU TAKİBİ
9. STEROID TEDAVİSİ
10. ANTİBİYOTİKLER
11. EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSİJENASYONU

İNHALASYON İLE MARUZİYETTE TEDAVİ:

Hastanın ortamdan uzaklaştırılması
İnhalasyon ile maruziyet halinde
Solunum güçlüğü yönünden değerlendirilmesi
O2 uygulanması
Mekanik ventilasyon
Beta 2 agonistler ve kortikosteroid aerosol
Sıvı elektrolit dengesinin takibi
EKG ve vital bulgu takibi
Eğer öksürük, nefes almakta güçlük varsa solunum yolları irritasyonu, bronşit ve pnomoni yönünden değerlendirilmeli
Hipokalemi, hipokalsemi ve asidoz açısından değerlendirilmeli
Ventrikuler taşikardi halinde lidokain ve amidarone kullanılabilir
Aşırı hidrokarbon buharına maruziyet ile pulmoner ödem gelismesi 72 saate kadar gecikebilir. Hastaya fazla sıvı yüklemekten kaçınılmalı
 

GÖZ VE CİLT TEMASI İLE MARUZİYETTE TEDAVİ:
Göz teması halinde;

Bol su ile en az 15 dk irrigasyon
İrritasyon, ağrı, şişme, fotofobi, lakrimasyon devam ederse göz konsültasyonu
Cilt teması halinde
Kontamine kıyafetler çıkarılmalı
Sabun ve su ile cilt yikanmalı
Topikal tedavi
 
 

ceranus:
Alkol Zehirlenmeleri 

   
ETANOL ZEHİRLENMESİ


Akut Toksisite Etkileri

Şuur bulanıklığı (doza bağımlı)
Duyarsızlık, anestezi, narkoz
Koma, solunum yetmezliği ve ölüm
Bulantı ,kusma ve mide kanaması
Ethanol buharı şuur bulanıklığı ve göz ile üst hava yolları tahrişi yapar.
Hamilelerde çocuğa geçer, yeni doğanın akut zehirlenmesi veya genetik bozukluklara yol açar.
Kronik Toksisite Etkileri

Bağımlılık
Beslenme bozuklukları
Nörolojik etkiler (unutkanlık, bunama)
Kalp kası hastalıkları
Karaciğer de yağlanma işlevlerinde bozukluk
Mide barsak kanamaları
Yemek borusu damar genişlemesi, pankreas işlev bozukluğu
Deriye tekrarlayan maruziyeti ciltte kuruluğa neden olur.

Göz Etkileri


Göz hareketlerin bozulması;
Görme bozuklukları
Kardiovasküler Etkiler

Kalp ritim bozuklukları (çarpıntı )
Göğüs  ağrısı,
Uzun yüklü kullanımda ani kalp yetmezliği, ritim düzensizliği ve diğer morfolojik değişiklikler.


Solunum Sistemine Etkileri

Solunumun durması ve yetmezliği
Akciğerlerde su toplama
Komadaki hasta gibi soluma olabilir.
Solunum sayısının azalması yada artması
Akciğer enfeksiyonlarında artış, zatüre, farenjit ve astmanın alevlenmesine neden olabilir
Kanda oksijenin azalması

Nörolojik Sisteme Etkileri

Akut

Bilinç bulanıklıkları, gergilik ,
Duygulanım bozuklukları
Duyu bozuklukları
Baş dönmesi atakları
Çocuklarda kan şekeri düşmesi
Çocuklarda kas tonusun da bozukluk

BAĞIMLILIK




AKUT TEDAVİ


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mide yıkaması
Sıvı-elektrolit tedavisi
Glucose
Thiamine
Naloxane
Hemodializ
 

METANOL ZEHİRLENMESİ (sahte rakı, markasız kolonya, antifriz, ispirto)

Halsizlik
Baş ağrısı, kusma
Abdominal ağrı
Visüel değişikliği
Solunum felci
Dolaşım sisteminde kollaps
En sık kalıcı sekel

Körlük
Parkinsonizm,
Beyin fonksiyon bozukluğu
Sinirlerde bozukluğu
GÖZ ETKİLERİ

Geçici Anormallikler:

Çift görme, görme bulanıklığı
Renk saptamada değişiklikler
Görme alanında daralmalar
Göz arkasında spot noktalar
Görme keskinliğinde azalma
Nistagmus (gözde sağa sola titremeler)

Kalıcı Bozukluklar:

Göz diskinde solukluk
Göz damarlarında daralma, sertleşme
Işık reaksiyonunda bozulma
Görme keskinliğinde azalma
Göz sinir lif demetlerinde bozukluk
Körlük
Böbrek yetmezliği
TEDAVİ

NÖBETLERİN TEDAVİSİ :



Antidotal Tedavi


Etanol tedavisi
Fomepizole tedavisi
Hemodiyaliz

 

İZOPROPİL ALKOL ZEHİRLENMESİ (Zehirlenmelerinde klinik ve tedavi prensipleri)

Bulgular

Ateş basması
Baş ağrısı
Halüsinasyon
Solunum sıkıntısı
Şuur bulanıklığı
Solunum Depresyonu
Hipotansiyon
Kalp ritim bozukluğu
Ödem
Huzursuzluk
Duyu kaybı
Bulantı
Koma
Vücut ısısının düşmesi
Derin koma
Böbrek yetmezliği

Tedavi

Gastrik lavaj
Hipotansiyon tedavisi
Hemodiyaliz 

cagdas90:
Çok faydalı bilgiler edindim :) teşekkürler.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git