Zehirlenme Çeþitleri

DOĞA SPORLARI - OUTDOOR SPORTS > ARAMA KURTARMA VE İLK YARDIM

Zehirlenme Çeþitleri

<< < (2/2)

ceranus:
Karbonmonoksit Zehirlenmeleri        

1. Karbonmonoksit Nedir?
Karbonmonoksit kömür, petrol, doðalgaz ve odun gibi yapýsýnda "karbon" bulunan yakýtlarýn tam olarak yanmamasý sonucu oluþan ve bu yakýtlarýn yanmasý sonucu oluþan dumanda yer alan bir gazdýr.

2. Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasýl Oluþur?
Yukarýda belirtilen yakýtlarýn kullanýldýðý yerlerdeki baca sistemlerinin iyi çekmemesi, yangýnlar ve araçlarýn kapalý garajlarda çalýþtýrýlmasý gibi durumlarla, rüzgârlý ve fýrtýnalý havalarda karbonmonoksit birikimi olabilmektedir. Böyle yerlerde uzun süre kalan kiþiler de bu gazý soluduðundan zehirlenmeler ortaya çýkabilmekledir.

3. Karbonmonoksit Zehirlenmesinde Kimler Risk Altýndadýr?

Trafik polisleri,
Ýtfaiye çalýþanlarý,
Kapalý garajlarda çalýþanlar,
Çelik endüstrisi çalýþanlarý,
Boya temizleme iþlerinde faaliyet gösterenler,
Kalorifer kazaný dairesinde çalýþanlar ile
Otomobil tamircileri meslek olarak risk altýndaki kiþilerdir.

Ayrýca, karbonmonoksit zehirlenmeleri çocuklar, yaþlýlar, kalp hastalan, akciðer hastalarý ve anemik hastalar ile gebe kadýnlarda daha çok risk teþkil etmektedir.

4. Karbonmonoksit Gazý Ýnsanlarý Nasýl Zehirler?
Karbonmonoksit, solunduktan sonra akciðerler vasýtasýyla kana geçer. Kanýn, dokulara oksijen taþýyan kýsmý olan "hemoglobin" isimli molekülü ile birleþerek "karboksihemoglobin" olarak ifade edilen bir bileþik oluþmaktadýr.

Bundan sonra kan artýk hücrelere oksijen taþýyamaz ve zehirlenme belirtileri ortaya çýkar.

5. Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Belirtileri Nelerdir?

Akut zehirlenmelerde:
Þiddetli baþ aðrýsý,
Güçsüzlük ve halsizlik,
Baþ dönmesi,
Görmede kayýp,
Unutkanlýk,
Bulantý ve kusma,
Göðüs aðrýsý,
Bayýlma,
Dikkat bozukluðu,
Vücutta uyuþmalar.

Kronik Zehirlenmelerde:

Þiddetli baþ aðrýsý,
Bulantý ve kusma,
Karýn aðrýsý,
Halsizlik ve sersemlik hissi,
Uyuþmalar,
Göz kararmasý,
Unutkanlýk,
Huzursuzluk,
Denge bozukluðu.

6. Karbonmonoksit Zehirlenmesi Nasýl Teþhis Edilir?
Karbonmonoksit zehirlenmesi ölümle de sonuçlanabilen çok ciddi bir zehirlenme olduðundan, karbonmonoksit gazýnýn oluþma ihtimali olan yerlerde bulunan kiþilerde yukarýda verilen belirtilerin görülmesi hâlinde en yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurulmalýdýr.

Saðlýk kuruluþunda olayýn nasýl olduðu ve zehirlenen kiþinin uðraþ alaný gibi bilgiler eksiksiz olarak verilmelidir.

Alýnan bu bilgiler ýþýðýnda gerekli laboratuvar testleri de yapýlarak kiþinin zehirlenip zehirlenmediðine karar verilmektedir.
 
7. Karbonmonoksit Zehirlenmeleri Baþka Hastalýklarla Kanþtýrýlabilir mi?
Karbonmonoksit zehirlenmesinin, bazý sinir sistemi hastalýklarý, kalp krizi ve kalp ritim bozukluklarý, ilaç ve alkol zehirlenmeleri, depresyon gibi ruhsal problemlerler ve gýda zehirlenmeleri yanýnda, kann ve kafa travmalarý ile de karýþtýnlabileceði unutulmamalýdýr.

8. Karbonmonoksit Zehirlenmesinin Tedavisi Var mýdýr?
Zehirlenmeler konusunda 114 numaralý Ulusal Zehir Danýþma Merkezinden bilgi alýnabilir.

Zehirlendiði düþünülen kiþi hemen temiz havalý bir ortama alýnmalý ve derhal bir saðlýk kuruluþuna ulaþtýrýlmalýdýr. Zehirlenme belirtilerine göre burada gerekli müdahalelerin yapýlacaðý ve tedavilerin uygulanacaðý bilinmelidir.

9. Karbonmonoksit Zehirlenmesinden Korunma Nasýldýr?
Karbonmonoksit zehirlenmeleri esasen basit birtakým önlemlerin alýnmasýyla önlenebilen zehirlenmelerdir.

Bu sebeple, aþaðýda belirtilen hususlara özellikle uyulmalýdýr.

Evlerimizdeki ýsýtma sistemlerinin ve bacalarýn her yýl bakýmlarý mutlaka uzman kiþilere düzenli olarak yaptýrýlmalýdýr.
Ev içi ve garaj gibi kapalý alanlarda, bacasýz ýsýtma araçlarý kesinlikle kullanýlmamalýdýr.
Banyo içinde þofben kullanýlmamalýdýr.
Kapalý garajlarda arabalar çalýþýr durumda býrakýlmamalýdýr.

ceranus:
Hidrokarbon Zehirlenmeleri   

   
A) HÝDROKARBONLARIN TANIMI

HK'lar karbon ve hidrojen içeren bileþiklerdir. Çok çeþitli þekillerde karþýmýza çýkan HK'larýn en yaygýn görüleni petrol türevleridir. O nedenle, çoðunlukla eþanlamlý kullanýlýrlar.

B) HÝDROKARBONLARIN KÝMYASAL SINIFLAMASI

1. ALÝFATÝK HÝDROKARBONLAR (Petrol Türevleri)
a) Kullanýldýðý Yerler

Benzin
Fuel oil
Jet yakýt
Gaz yaðý
Tüp gaz
Isýtma ve soðutmada
Bebek ve güneþ yaðý
Tiner
Vernik
Boya sanayi
Kuru temizleme
Sývý mobilya cilasý
Çakmak gaz
Lamba yaðý

b) Toksisite Kliniði
Akut toksisite

Bulantý, kusma, abdominal aðrý
Pulmoner hasar, öksürük, takipne, ral
Hipoksiye sekonder geçici SSS depresyonu veya eksitasyonu
Enfeksiyon
Pnömotosel
Kronik Akciðer disfonksiyonu
Baþlýca toksisite nedeni aspirasyona baðlý akciðer sorunlarý olup; SSS tutulumu genellikle büyük miktarlardaki maruziyetlerde gerçekleþir.
Hospitalizasyon Kriterleri

Baþlangýç göðüs röntgenleri anormal olan semptomatik çocuklar
Ýntihar amacýyla veya çok yüksek miktarda alanlar
Hipoksik veya solunum sýkýntýsý olan hastalar(röntgen bulgularýna bakýlmadan)
Ciddi göðüs röntgen bulgularý olan hastalar
Kronik toksisite:

Davranýþ deðiþiklikleri
Hareket bozukluklarý(tremor,myoclonus,korea,ataksi)
Konvulzyonlar
Cilt irritasyonu
Ýnhalasyon baðýmlýlýðý kimyasal pnömonitislere yol açmaz. Nörolojik bulgular geliþtirir (davranýþ deðiþiklikleri, hareket bozukluklarý, pyramidal bulgular, konvulzyonlar)
2. AROMATÝK HÝDROKARBONLAR (benzen, paradiklorobenzen, toluen, ksilen)
a) Kullanýldýðý Yerler

Güve kovucu
Tuvalet koku giderici
Yapýþtýrýcýlar
Boya sanayi
Reçine
Patlayýcýlar
Vernik
Tiner
Toksisite Kliniði:
A. Toluen için;
Akut Toksisite:
Oral:

Taþikardi,
Hipertansiyon,
SSS depresyonu
Orofarengial ve gastrik aðrý, bulantý, kusma, diyare.
Ýnhalasyon:

Disritmiler,
Solunum yolu irritasyonu, bronkospazm, pulmoner ödem, pnömoni
SSS eksitasyonunu takiben depresyon, konvulzyonlar,
10000 ppm üzerinde genel anestezi,
Bulantý kusma, diyare
 

Kronik Toksisite:

Disritmiler
Dilate kardiyomyopati
Solunum yetmezliði
Reflekslerde hiperaktivite
Periferik nöropati
Kiþilik deðiþiklikleri
Tremor
Duygulaným deðiþiklikleri
Hafýza kaybý
Nadiren hepatorenal yetmezlik
Geçici distal renal tubuler asidoz
Hiperkloremik metabolik asidoz
Hipokalemi, hipofosfatemi, rabdomyoliz, ciddi kas zayýflýklarý
Bizar davranýþ deðiþiklikleri
Ani ölüm
 

B. Benzen için;
Akut Toksisite:

Oral mukozada yanma hissi
Hepatik toksisite
PNP
Taþikardi
Önce SSS eksitasyonu sonra depresyonu
Somnolans, bilinç kaybý, delirium
Kimyasal pnömoni
Baþ dönmesi
Eksitasyon
Dispne
Öfori
Koma ve ölüm
Kronik Toksisite:
Ýnhalasyon:

Trombositopeni, lökopeni, aplastik anemi
Lösemi
Baþaðrýsý, baþ dönmesi, irritabilite nöropatiler,
Anormal EEG bulgularý
Diabet
 

C. Ksilen için;
Akut Toksisite:
Oral: 50mg/kg veya 15-30 ml'si tahmini letal dozdur.
Ýnhalasyon: 1000 ppm konsantrasyonda hayati tehlike yaratýr.
Kronik Toksisite:

Dermatit
Dispne, bronþit
Konfüzyon
Baþ dönmesi, baþaðrýsý
Korku, endiþe
Hafýza kaybý
Tremorlar
3. KLORLU (HALOJENLÝ) HÝDROKARBONLAR:
a) Kullanýldýðý yerler:

Ýnsektisitler
Reçine
Mikroskop indeks sývýsý
Vernik
Buzdolabý gazý
Leke çýkarýcý
Kuru temizleme
Yangýn söndürücü
 

b)Toksisite kliniði:
Akut toksisite (genelde inhalasyonladýr)

SSS depresyonu
Solunum depresyonu
Psikomotor deðiþiklikler
Kranial nöropatiler
Renal ve hepatik toksisite
Kronik toksisite:
Sentrilobuler hepatik toksisite
Hipotansiyon
Aritmi
Üst solunum yollarýnda irritasyon
 

4. FLORLU HÝDROKARBONLAR
Kullanýldýðý yer: Freon (buzdolabý gazý)

5. TERPENLER
a) Kullanýldýðý yerler:

Turpentine (neft yaðý)
Pine oil (çam yaðý)
b)Toksisite kliniði:

Oral toksisite:
Abdominal aðrý
Taþikardi
Dispne
Aspirasyon
Ateþ
Glukozuri, hematüri, albuminüri, anüri
Eksitasyon, deliryum
Ataksi, vertigo, stupor
Konvulzyonlar ve koma
Ýnhalasyon:
Müköz membran irritasyonu
Hiperpne
Vertigo
Taþikardi
Baþaðrýsý, halusinasyon, konvulzyon
C) HÝDOKARBON ZEHÝRLENMELERÝNDE TEDAVÝ:
ORAL MARUZÝYETTE TEDAVÝ:

1. KUSTURMA: Hiçbir hidrokarbon türevinde önerilmez.
2. GASTRÝK LAVAJ: Saf petrol türevlerinde yapýlmaz. Sistemik toksisite riski yüksek olan hidrokarbon türlerinde ise alýnan miktar, maruziyet zamaný göz önüne alýnarak küçük flexibl nazogastrik tüple ve su ile yapýlabilir. (5ml.'nin üzerindeki Ksilen maruziyetlerinde ilk 1 saat içinde yapýlabilir.)
3. AKTÝF KÖMÜR: Absorban olmayýp,aspirasyon riskini artýrdýðýndan önerilmez.(kerosen,neft yaðý,toluen ve benzen maruziyetlerinde kullanýlabilir.)
4. SOLUNUM TAKÝBÝ
5. O2 TEDAVÝSÝ
6. ENTÜBASYON
7. SIVI-ELEKTROLIT DENGESÝ TAKÝBÝ
8. EKG-VÝTAL BULGU TAKÝBÝ
9. STEROID TEDAVÝSÝ
10. ANTÝBÝYOTÝKLER
11. EKSTRAKORPOREAL MEMBRAN OKSÝJENASYONU

ÝNHALASYON ÝLE MARUZÝYETTE TEDAVÝ:

Hastanýn ortamdan uzaklaþtýrýlmasý
Ýnhalasyon ile maruziyet halinde
Solunum güçlüðü yönünden deðerlendirilmesi
O2 uygulanmasý
Mekanik ventilasyon
Beta 2 agonistler ve kortikosteroid aerosol
Sývý elektrolit dengesinin takibi
EKG ve vital bulgu takibi
Eðer öksürük, nefes almakta güçlük varsa solunum yollarý irritasyonu, bronþit ve pnomoni yönünden deðerlendirilmeli
Hipokalemi, hipokalsemi ve asidoz açýsýndan deðerlendirilmeli
Ventrikuler taþikardi halinde lidokain ve amidarone kullanýlabilir
Aþýrý hidrokarbon buharýna maruziyet ile pulmoner ödem gelismesi 72 saate kadar gecikebilir. Hastaya fazla sývý yüklemekten kaçýnýlmalý
 

GÖZ VE CÝLT TEMASI ÝLE MARUZÝYETTE TEDAVÝ:
Göz temasý halinde;

Bol su ile en az 15 dk irrigasyon
Ýrritasyon, aðrý, þiþme, fotofobi, lakrimasyon devam ederse göz konsültasyonu
Cilt temasý halinde
Kontamine kýyafetler çýkarýlmalý
Sabun ve su ile cilt yikanmalý
Topikal tedavi
 
 

ceranus:
Alkol Zehirlenmeleri 

   
ETANOL ZEHÝRLENMESÝ


Akut Toksisite Etkileri

Þuur bulanýklýðý (doza baðýmlý)
Duyarsýzlýk, anestezi, narkoz
Koma, solunum yetmezliði ve ölüm
Bulantý ,kusma ve mide kanamasý
Ethanol buharý þuur bulanýklýðý ve göz ile üst hava yollarý tahriþi yapar.
Hamilelerde çocuða geçer, yeni doðanýn akut zehirlenmesi veya genetik bozukluklara yol açar.
Kronik Toksisite Etkileri

Baðýmlýlýk
Beslenme bozukluklarý
Nörolojik etkiler (unutkanlýk, bunama)
Kalp kasý hastalýklarý
Karaciðer de yaðlanma iþlevlerinde bozukluk
Mide barsak kanamalarý
Yemek borusu damar geniþlemesi, pankreas iþlev bozukluðu
Deriye tekrarlayan maruziyeti ciltte kuruluða neden olur.

Göz Etkileri


Göz hareketlerin bozulmasý;
Görme bozukluklarý
Kardiovasküler Etkiler

Kalp ritim bozukluklarý (çarpýntý )
Göðüs  aðrýsý,
Uzun yüklü kullanýmda ani kalp yetmezliði, ritim düzensizliði ve diðer morfolojik deðiþiklikler.


Solunum Sistemine Etkileri

Solunumun durmasý ve yetmezliði
Akciðerlerde su toplama
Komadaki hasta gibi soluma olabilir.
Solunum sayýsýnýn azalmasý yada artmasý
Akciðer enfeksiyonlarýnda artýþ, zatüre, farenjit ve astmanýn alevlenmesine neden olabilir
Kanda oksijenin azalmasý

Nörolojik Sisteme Etkileri

Akut

Bilinç bulanýklýklarý, gergilik ,
Duygulaným bozukluklarý
Duyu bozukluklarý
Baþ dönmesi ataklarý
Çocuklarda kan þekeri düþmesi
Çocuklarda kas tonusun da bozukluk

BAÐIMLILIK
AKUT TEDAVÝ


Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Mide yýkamasý
Sývý-elektrolit tedavisi
Glucose
Thiamine
Naloxane
Hemodializ
 

METANOL ZEHÝRLENMESÝ (sahte raký, markasýz kolonya, antifriz, ispirto)

Halsizlik
Baþ aðrýsý, kusma
Abdominal aðrý
Visüel deðiþikliði
Solunum felci
Dolaþým sisteminde kollaps
En sýk kalýcý sekel

Körlük
Parkinsonizm,
Beyin fonksiyon bozukluðu
Sinirlerde bozukluðu
GÖZ ETKÝLERÝ

Geçici Anormallikler:

Çift görme, görme bulanýklýðý
Renk saptamada deðiþiklikler
Görme alanýnda daralmalar
Göz arkasýnda spot noktalar
Görme keskinliðinde azalma
Nistagmus (gözde saða sola titremeler)

Kalýcý Bozukluklar:

Göz diskinde solukluk
Göz damarlarýnda daralma, sertleþme
Iþýk reaksiyonunda bozulma
Görme keskinliðinde azalma
Göz sinir lif demetlerinde bozukluk
Körlük
Böbrek yetmezliði
TEDAVÝ

NÖBETLERÝN TEDAVÝSÝ :Antidotal Tedavi


Etanol tedavisi
Fomepizole tedavisi
Hemodiyaliz

 

ÝZOPROPÝL ALKOL ZEHÝRLENMESÝ (Zehirlenmelerinde klinik ve tedavi prensipleri)

Bulgular

Ateþ basmasý
Baþ aðrýsý
Halüsinasyon
Solunum sýkýntýsý
Þuur bulanýklýðý
Solunum Depresyonu
Hipotansiyon
Kalp ritim bozukluðu
Ödem
Huzursuzluk
Duyu kaybý
Bulantý
Koma
Vücut ýsýsýnýn düþmesi
Derin koma
Böbrek yetmezliði

Tedavi

Gastrik lavaj
Hipotansiyon tedavisi
Hemodiyaliz 

cagdas90:
Çok faydalý bilgiler edindim :) teþekkürler.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git